Rođen 28. 11. 1978. godine u Šapcu gde je završio Osnovnu školu “Janko Veselinović” i Šabačku gimnaziju.
Tokom osnovne škole i gimnazije više puta nagrađivan. Petostruki je pobednik Republičke smotre recitatora (Velika Plana, 1989, Užice, 1991, 1993, 1995, 1997. godine). Baveći se amaterski glumom u Dramskom studiju Šabačke gimnazije, 1995. godine osvojio prvu nagradu za ukupno najbolje glumačko ostvarenje na 37. Republičkom takmičenju amaterskih pozorišta Srbije u Kuli.
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu upisao juna 1997. godine i na istom diplomirao juna 2001. godine kao najbolji student generacije.
Tokom osnovnih studija na Pravnom fakultetu više puta nagrađivan: dobitnik je četiri godišnje nagrade Pravnog fakulteta za postignut uspeh u studiranju, nagrada za najboljeg studenta iz fondova Beogradske banke, Narodne banke Srbije, Kraljevskog doma Karađorđevića i Univerziteta u Beogradu.
Bio je stipendista Vlade Republike Srbije i Kraljevske Norveške ambasade u Beogradu za postignut uspeh u akademskom sticanju znanja.
Trostruki je pobednik Takmičenja u besedništvu na Pravnom fakultetu u Beogradu (1998, 2000, 2001. godine), dvostruki pobednik Saveznog takmičenja pravnih fakulteta u besedništvu (Niš, 2000, Beograd, 2001. godine) i trostruki pobednik Međunarodnog tamičenja u besedništvu Sirmium – Lux Verbi (Sremska Mitrovica, 1998, 2000, 2001. godine).
Oktobra 2001. godine upisao poslediplomske studije na Pravnom fakultetu u Beogradu na smeru pravnoistorijskih nauka. Decembra 2002. godine odbranio seminarski rad poslediplomskih studija pod nazivom Sabinijanci i prokuleanci.
Marta 2003. godine izabran u zvanje asistenta – pripravnika za užu naučnu oblast Rimsko pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pored matičnog predmeta, rukovodio vežbama i iz predmeta Nacionalna istorija države i prava, Opšta pravna istorija (sada Uporedna pravna tradicija) i Retorika.
Novembra 2006. godine odbranio magistarsku tezu pod nazivom Odgovornost prodavca za fizičke nedostatke stvari u klasičnom rimskom pravu.
Jula 2010. godine odbranio sa odlikom doktorsku disertaciju pod nazivom Zaštita prava kupca – doprinos rimskog klasičnog prava razvoju evropskog privatnog prava.
Juna 2007. izabran za asistenta Pravnog fakulteta za užu naučno-nastavnu oblast Rimsko pravo, a marta 2011. godine izabran za docenta.
Tokom poslediplomskih studija 2003. godine koristio je stipendiju za studijsko usavršavanje Pravnog fakulteta Univerziteta Tjulejn iz Nju Orleansa (Tulane University School of Law, New Orleans – USA) u okviru Letnje škole pomorskog i uporednog prava na Rodosu (Grčka).
Učesnik je Međunarodnog kongresa State and private economy in antiquity aprila 2003. godine u Beogradu.
Učesnik je deset međunarodnih susreta po pokroviteljstvom UNESKO Kopaonička škola prirodnog prava ( 2003-2013.).
Učesnik je avgusta 2004. godine Međunarodnog kongresa European Union: Legal reform program and democracy, Igalo (Crna Gora) na kojem je saopštio referat Rezolucija 1244 UN i kosovska realnost.
Saradnik na fakultetskom projektu Razvoj pravnog sistema Srbije i harmonizacija sa pravom EU.
Učesnik je i referent na Savetovanjima Od caveat emptor do caveat venditor, Kragujevac, 2009, Susreti pravnika u privredi Srbije, Vrnjačka Banja, 2011, 2012, 2013, Budvanski pravnički dani – Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva, Budva, 2011, 2012, i Banjalučki pravnički dani, Banja Luka, 2012. Na međunarodnoj naučnoj konferenciji 1700 godina Milanskog edikta, održanoj maja 2013. godine u Nišu, izložio je referat pod nazivom Justinijanova kodifikacija – kamen temeljac evropskog privatnog prava.
U organizaciji Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeiten  januara 2012. godine je uzeo učešće na Drugoj regionalnog konferenciji Građanskopravnog foruma jugoistočne Evrope, kao član radne grupe koja se bavila odgovornošću za pravne nedostatke stvari i evikciju.
Na konkursu u organizaciji Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeiten i Center for South East European Law Schools (SEELS),  doktorska disertacija mu je uvršćena u 20 najboljih u regionu u oblasti privatnog prava, čime mu je omogućeno učešće i izlaganje svojih naučnih rezultata na Prvom Post-Doc. Kolokvijumu iz privatnog prava, u Zagrebu, septembra 2012.
Direktor je sekcije za rimsko privatno pravo i evropsku pravnu tradiciju Akademije za pravne studije Harmonius, na čijoj je prvoj školi prava (Zlatibor, 2007.) pod nazivom Uticaj pravnih normi na život pojedinca održao predavanje pod nazivom Forenzičko, epideiktičko i deliberativno besedništvo, dok je na drugoj školi (Zlatibor 2008.) pod nazivom Kuda ide privatno pravo učestvovao sa predavanjem Evropski građanski zakonik – pro et contra. Na IV Harmonius-ovoj školi prava pod nazivom Prava slabije strane, održao je predavanje pod nazivom Novi zakon o zaštiti potrošača (Zlatibor, 2010.), a na V, pod nazivom Novo zakonodavstvo Srbije, učestvovao sa predavanjem Prednarcrt Građanskog zakonika Republike Srbije – obligacioni odnosi. U okviru VI Harmonius-ove škole prava održao je predavanje na temu Bolonja: nekad i sad, dok je na VII i VIII pod nazivima South East Europe – EU Law Ante Portas i Legal Reform in EU Accession Process u saradnji sa Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusamenarbeit (IRZ)  predstavio svoja naučna istraživanja na temu Nastanak i razvoj rimske prodaje – trijumf načela konsensualnosti (Zlatibor, 2012.) i Justinijanova kodifikacija – lična karta pravnog identiteta Evrope (Zlatibor, 2013.), koja su, kao članci, objavljena u časopisu HARMONIUS (Journal of Legal and Social Studies in South East Europe).
Sekretar Katedre za pravnu istoriju Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu bio je u dva mandata (2003-2008.), član je Forum-a Romanum-a – Kluba ljubitelja rimskog prava i antike i član Institutio oratoria-e – Centra za besedništvo (NVO – Beograd).
U januaru 2014. godine, na predlog Skupštine Privredne komore Srbije (PKS), Vlada Republike Srbije ga je imenovala za zamenika predsednika Stalnog izbranog suda unutrašnje arbitraže pri PKS, na mandatni period od četiri godine.
U decembru 2014. godine, na godišnjoj skupštini, izabran je za predsednika Nadzornog odbora Fudbalskog kluba Partizan na mandatni period od pet godina.
Govori i piše engleski jezik a služi se nemačkim i latinskim.
Oblasti interesovanja: rimsko privatno pravo, obligaciono pravo, potrošačko pravo, evropsko privatno pravo, mešoviti pravni sistemi, retorika.
Važniji radovi:

1. Sabinijanci i prokuleanci, seminarski rad poslediplomskih studija, Beograd, 2002. (daktilografisano)
2. Odgovornost prodavca za fizičke nedostatke stvari u klasičnom rimskom pravu, magistarska teza, Beograd, 2006. (daktilografisano)
3. Liability of innkeepers in Roman Law, Balkans Law Review, 2003
4. Doktrinarno rešavanje pravnih kontroverzi u klasičnom rimskom pravu, Razvoj pravnog sistema Srbije i harmonizacija sa pravom EU, Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Beogradu, 2005.
5. Pogrešne mere i nedostaci osobina stvari kao osnov odgovornosti prodavca u klasičnom rimskom pravu, Pravni život, 2006.
6. Reaktivna zaštita kupca u rimskom pravu, Pravni život (Beograd, 2007, br. 11, tom 3, str. 793-812.)
7. Da li je evropsko privatno pravo moguće, Pravni život (Beograd, 2008, br. 11, tom 3, str. 87-100.)
8. Razvoj i promene u primeni načela caveat emptor: od rimskog do modernog građanskog prava Evrope i Sjedinjenih Američkih Država, Zbornik radova savetovanja Od caveat emptor do caveat venditor, (Centar za pravo transfera tehnologija, Kragujevac, 2009, str. 11-40.)
9. Zaštita prava kupca – doprinos rimskog klasičnog prava razvoju evropskog privatnog prava, doktorska disertacija, Beograd, 2010. (daktilografisano)
10. Od bona fides do načela savesnosti i poštenja, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu (Beograd, 2010, br. 1, str. 258-288.)
11. Pravni položaj kupca u razvoju našeg domaćeg zakonodavstva srednjeg i novog veka, Pravni život (Beograd, 2010, br. 10, tom 2, str. 857-885.).
12. Obligacija obaveštavanja i prigovor nesaobraznosti robe ugovoru: staro i novo u domenu zaštite potrošača, Pravo i privreda (Beograd, 2011, br.7-9, str. 235-257.).
13. Evropski građanski zakonik: pro et contra, Zbornik radova sa savetovanja pravnika u Budvi (Beograd, 2011, str. 19-39.).
14. Razvoj odgovornosti za evikciju, Pravni život (Beograd, 2011, br. 10, tom 2, str. 709-732.).
15. Ius commune Europaeum: novi termin za staro rešenje, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu (Beograd, 2011, br. 2, str. 163-193.).
16. Seller liability for legal defects of things (Country report for Serbia), Civil Law Forum for South East Europe – Collection of studies and analyses Secon Regional Conference (ur. Thomas Meyer, Christa Jessel-Holst i drugi, Skopje, 2012/1, str. 439-445.).
17. Odgovornost proizvođača stvari sa nedostatkom: uticaj i doprinos rimskog prava na savremena rešenja, Pravo i privreda (Beograd, 2012, br. 4-6, str. 478-504.).
18. Mesto novog Građanskog zakonika Srbije u evropskoj pravnoj tradiciji, Zbornik radova sa savetovanja pravnika u Budvi (Beograd, 2012, str. 73-87.).
19. Konsensualizam rimskog ugovora o prodaji, Pravna riječ (Banja Luka 2012, br. 32, str. 227-243.).
20. Nastanak i razvoj rimske prodaje – trijumf načela konsensualnosti, HARMONIUS – Journal of Legal and Social Studies in South East Europe (Beograd, god.1, br.1, 2012, str. 109-130.).
21. Latinski notarijat: temelji i izgradnja, Pravni život (Beograd, 2012, br. 12, tom 4, str. 61-78.).
22.  Caveat Venditor: Roman Wind In The Sails Of Modern Protection Of Buyers In Serbian Law, New Perspectives Of South East European Private Law (Skoplje, 2012, str. 241-257.).
23. Ko nema oči za gledanje, ima oči za plakanje: antički zametak obmanjujućeg poslovanja u savremenoj domaćoj legislativi, Pravo i privreda (Beograd, 2013, br. 4-6, str. 382-400.).
24. Što se zdravo rodi, vrijeme potvrdi: 125 godina Bogišićeve kodifikacije u svetlu doprinosa rimskog prava, Pravni život (Beograd, 2013, br. 10, tom 2, str. 405-421.)
25. Justinijanova kodifikacija – lična karta pravnog identiteta Evrope, HARMONIUS – Journal of Legal and Social Studies in South East Europe (Beograd, god.2, br.1, 2013, str. 109-130.).

Odabir pisma

Muzej FK Partizan 360°

SC Teleoptik 360°

NAJVEĆI USPESI I TROFEJI

ŠAMPION

27

PUTA

POBEDNIK KUPA

16

PUTA

VICEŠAMPION EVROPE

1966.

GODINE

SREDNJEEVROPSKI KUP

1978.

GODINE