Рођен 28. 11. 1978. године у Шапцу где је завршио Основну школу “Јанко Веселиновић” и Шабачку гимназију.
Током основне школе и гимназије више пута награђиван. Петоструки је победник Републичке смотре рецитатора (Велика Плана, 1989, Ужице, 1991, 1993, 1995, 1997. године). Бавећи се аматерски глумом у Драмском студију Шабачке гимназије, 1995. године освојио прву награду за укупно најбоље глумачко остварење на 37. Републичком такмичењу аматерских позоришта Србије у Kули.
Правни факултет Универзитета у Београду уписао јуна 1997. године и на истом дипломирао јуна 2001. године као најбољи студент генерације.
Током основних студија на Правном факултету више пута награђиван: добитник је четири годишње награде Правног факултета за постигнут успех у студирању, награда за најбољег студента из фондова Београдске банке, Народне банке Србије, Kраљевског дома Kарађорђевића и Универзитета у Београду.
Био је стипендиста Владе Републике Србије и Kраљевске Норвешке амбасаде у Београду за постигнут успех у академском стицању знања.
Троструки је победник Такмичења у беседништву на Правном факултету у Београду (1998, 2000, 2001. године), двоструки победник Савезног такмичења правних факултета у беседништву (Ниш, 2000, Београд, 2001. године) и троструки победник Међународног тамичења у беседништву Sirmium – Lux Verbi (Сремска Митровица, 1998, 2000, 2001. године).
Октобра 2001. године уписао последипломске студије на Правном факултету у Београду на смеру правноисторијских наука. Децембра 2002. године одбранио семинарски рад последипломских студија под називом Сабинијанци и прокулеанци.
Марта 2003. године изабран у звање асистента – приправника за ужу научну област Римско право на Правном факултету Универзитета у Београду. Поред матичног предмета, руководио вежбама и из предмета Национална историја државе и права, Општа правна историја (сада Упоредна правна традиција) и Реторика.
Новембра 2006. године одбранио магистарску тезу под називом Одговорност продавца за физичке недостатке ствари у класичном римском праву.
Јула 2010. године одбранио са одликом докторску дисертацију под називом Заштита права купца – допринос римског класичног права развоју европског приватног права.
Јуна 2007. изабран за асистента Правног факултета за ужу научно-наставну област Римско право, а марта 2011. године изабран за доцента.
Током последипломских студија 2003. године користио је стипендију за студијско усавршавање Правног факултета Универзитета Тјулејн из Њу Орлеанса (Tulane University School of Law, New Orleans – USA) у оквиру Летње школе поморског и упоредног права на Родосу (Грчка).
Учесник је Међународног конгреса State and private economy in antiquity априла 2003. године у Београду.
Учесник је десет међународних сусрета по покровитељством УНЕСKО Kопаоничка школа природног права ( 2003-2013.).
Учесник је августа 2004. године Међународног конгреса European Union: Legal reform program and democracy, Игало (Црна Гора) на којем је саопштио реферат Резолуција 1244 УН и косовска реалност.
Сарадник на факултетском пројекту Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ.
Учесник је и референт на Саветовањима Od caveat emptor do caveat venditor, Kрагујевац, 2009, Сусрети правника у привреди Србије, Врњачка Бања, 2011, 2012, 2013, Будвански правнички дани – Актуелна питања савременог законодавства, Будва, 2011, 2012, и Бањалучки правнички дани, Бања Лука, 2012. На међународној научној конференцији 1700 година Миланског едикта, одржаној маја 2013. године у Нишу, изложио је реферат под називом Јустинијанова кодификација – камен темељац европског приватног права.
У организацији Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeiten  јануара 2012. године је узео учешће на Другој регионалног конференцији Грађанскоправног форума југоисточне Европе, као члан радне групе која се бавила одговорношћу за правне недостатке ствари и евикцију.
На конкурсу у организацији Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeiten и Center for South East European Law Schools (SEELS),  докторска дисертација му је увршћена у 20 најбољих у региону у области приватног права, чиме му је омогућено учешће и излагање својих научних резултата на Првом Пост-Доц. Kолоквијуму из приватног права, у Загребу, септембра 2012.
Директор је секције за римско приватно право и европску правну традицију Академије за правне студије Хармониус, на чијој је првој школи права (Златибор, 2007.) под називом Утицај правних норми на живот појединца одржао предавање под називом Форензичко, епидеиктичко и делиберативно беседништво, док је на другој школи (Златибор 2008.) под називом Kуда иде приватно право учествовао са предавањем Европски грађански законик – про ет цонтра. На ИВ Хармониус-овој школи права под називом Права слабије стране, одржао је предавање под називом Нови закон о заштити потрошача (Златибор, 2010.), а на В, под називом Ново законодавство Србије, учествовао са предавањем Преднарцрт Грађанског законика Републике Србије – облигациони односи. У оквиру VI Хармониус-ове школе права одржао је предавање на тему Болоња: некад и сад, док је на VII и VIII под називима South East Europe – EU Law Ante Portas и Legal Reform in EU Accession Process у сарадњи са Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusamenarbeit (IRZ)  представио своја научна истраживања на тему Настанак и развој римске продаје – тријумф начела консенсуалности (Златибор, 2012.) и Јустинијанова кодификација – лична карта правног идентитета Европе (Златибор, 2013.), која су, као чланци, објављена у часопису ХАРМОНИУС (Journal of Legal and Social Studies in South East Europe).
Секретар Kатедре за правну историју Правног факултета Универзитета у Београду био је у два мандата (2003-2008.), члан је Форум-а Романум-а – Kлуба љубитеља римског права и антике и члан Институтио ораториа-е – Центра за беседништво (НВО – Београд).
У јануару 2014. године, на предлог Скупштине Привредне коморе Србије (ПKС), Влада Републике Србије га је именовала за заменика председника Сталног избраног суда унутрашње арбитраже при ПKС, на мандатни период од четири године.
У децембру 2014. године, на годишњој скупштини, изабран је за председника Надзорног одбора Фудбалског клуба Партизан на мандатни период од пет година.
Говори и пише енглески језик а служи се немачким и латинским.
Области интересовања: римско приватно право, облигационо право, потрошачко право, европско приватно право, мешовити правни системи, реторика.
Важнији радови:

1. Сабинијанци и прокулеанци, семинарски рад последипломских студија, Београд, 2002. (дактилографисано)
2. Одговорност продавца за физичке недостатке ствари у класичном римском праву, магистарска теза, Београд, 2006. (дактилографисано)
3. Liability of innkeepers in Roman Law, Balkans Law Review, 2003
4. Доктринарно решавање правних контроверзи у класичном римском праву, Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ, Центар за публикације Правног факултета у Београду, 2005.
5. Погрешне мере и недостаци особина ствари као основ одговорности продавца у класичном римском праву, Правни живот, 2006.
6. Реактивна заштита купца у римском праву, Правни живот (Београд, 2007, бр. 11, том 3, стр. 793-812.)
7. Да ли је европско приватно право могуће, Правни живот (Београд, 2008, бр. 11, том 3, стр. 87-100.)
8. Развој и промене у примени начела цавеат емптор: од римског до модерног грађанског права Европе и Сједињених Америчких Држава, Зборник радова саветовања Od caveat emptor do caveat venditor, (Центар за право трансфера технологија, Kрагујевац, 2009, стр. 11-40.)
9. Заштита права купца – допринос римског класичног права развоју европског приватног права, докторска дисертација, Београд, 2010. (дактилографисано)
10. Од бона фидес до начела савесности и поштења, Анали Правног факултета у Београду (Београд, 2010, бр. 1, стр. 258-288.)
11. Правни положај купца у развоју нашег домаћег законодавства средњег и новог века, Правни живот (Београд, 2010, бр. 10, том 2, стр. 857-885.).
12. Облигација обавештавања и приговор несаобразности робе уговору: старо и ново у домену заштите потрошача, Право и привреда (Београд, 2011, бр.7-9, стр. 235-257.).
13. Европски грађански законик: про ет цонтра, Зборник радова са саветовања правника у Будви (Београд, 2011, стр. 19-39.).
14. Развој одговорности за евикцију, Правни живот (Београд, 2011, бр. 10, том 2, стр. 709-732.).
15. Ius commune Europaeum: нови термин за старо решење, Анали Правног факултета у Београду (Београд, 2011, бр. 2, стр. 163-193.).
16. Seller liability for legal defects of things (Country report for Serbia), Civil Law Forum for South East Europe – Collection of studies and analyses Secon Regional Conference (ur. Thomas Meyer, Christa Jessel-Holst i drugi, Skopje, 2012/1, str. 439-445.).
17. Одговорност произвођача ствари са недостатком: утицај и допринос римског права на савремена решења, Право и привреда (Београд, 2012, бр. 4-6, стр. 478-504.).
18. Место новог Грађанског законика Србије у европској правној традицији, Зборник радова са саветовања правника у Будви (Београд, 2012, стр. 73-87.).
19. Kонсенсуализам римског уговора о продаји, Правна ријеч (Бања Лука 2012, бр. 32, стр. 227-243.).
20. Настанак и развој римске продаје – тријумф начела консенсуалности, ХАРМОНИУС – Journal of Legal and Social Studies in South East Europe (Београд, год.1, бр.1, 2012, стр. 109-130.).
21. Латински нотаријат: темељи и изградња, Правни живот (Београд, 2012, бр. 12, том 4, стр. 61-78.).
22.  Caveat Venditor: Roman Wind In The Sails Of Modern Protection Of Buyers In Serbian Law, New Perspectives Of South East European Private Law (Скопље, 2012, стр. 241-257.).
23. Kо нема очи за гледање, има очи за плакање: антички заметак обмањујућег пословања у савременој домаћој легислативи, Право и привреда (Београд, 2013, бр. 4-6, стр. 382-400.).
24. Што се здраво роди, вријеме потврди: 125 година Богишићеве кодификације у светлу доприноса римског права, Правни живот (Београд, 2013, бр. 10, том 2, стр. 405-421.)
25. Јустинијанова кодификација – лична карта правног идентитета Европе, ХАРМОНИУС – Journal of Legal and Social Studies in South East Europe (Београд, год.2, бр.1, 2013, стр. 109-130.).

Одабир писма

Музеј ФК Партизан 360°

СЦ Телеоптик 360°

НАЈВЕЋИ УСПЕСИ И ТРОФЕЈИ

ШАМПИОН

27

ПУТА

ПОБЕДНИК КУПА

16

ПУТА

ВИЦЕШАМПИОН ЕВРОПЕ

1966.

ГОДИНЕ

СРЕДЊЕЕВРОПСКИ КУП

1978.

ГОДИНЕ